privacybeleid

Bedrijfsinformatie

Bedrijfs-
informatie

Bedrijfsnaam: VRcafe
Adres: Stationsplein 68, 2011LM, Haarlem
Telefoonnummer: +31 23 2340606
KVK nummer: 58448578
Nederlandse belastingnummer: NL001584419B78
Bank: NL45INGB0397954417 BIC: INGBNL2A
Webpagina’s: https://vrcafehaarlem.nl 

1. DEFINITIES EN INTRODUCTIE

Persoonsgegeven:  elk gegeven dat informatie geeft over een natuurlijk persoon en waarmee je direct of indirect de identiteit van deze persoon kunt vaststellen. Bijvoorbeeld een naam, (e-mail)adres of telefoonnummer

Betrokkene: de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, of zijn vertegenwoordiger. Dit is bijvoorbeeld de klant of leverancier van wie jij het adres en telefoonnummer hebt opgeslagen.

Verwerken van persoonsgegevens: alles wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals:

 • het verzamelen, vastleggen en ordenen van gegevens;
 • het opvragen, wijzigen en raadplegen van gegevens;
 • het verstrekken van gegevens aan anderen;
 • het afschermen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke: de persoon of organisatie die bepaalt:

 • of er persoonsgegevens mogen worden verwerkt en zo ja, welke;
 • met welk doel deze persoonsgegevens mogen worden verwerkt;
 • wat die verwerking precies inhoudt; en
 • welke middelen daarbij gebruikt mogen worden.

Verwerker: de persoon of de organisatie die voor de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld via een webapplicatie.

Verwerkersovereenkomst: een overeenkomst waarin de verantwoordelijke en de verwerker afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door VRcafe verwerkt en ook voor VRcafe door de volgende verwerkers:

 1. Mailchimp
 2. Yuki
 3. OnlineAfspraken.nl B.V.
 4. SynthesisVR

VRcafe heeft Verwerkersovereenkomsten met alle partijen welke voor hun persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens worden op de VRcafe website, door email, door telefonisch klantencontact en persoonlijk op locatie verzamelt.

2. Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

2. Doel van het verzamelen en verwerken van persoons
gegevens

2.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 • Voor het reserveren van de Services van VRcafe stellen de betrokkenen de volgende gegevens beschikbaar:
  • Naam
  • Woonplaats
  • Email adres
  • Telefoonnummer
 • Voor facturering en boekhouding stellen de betrokkenen de volgende gegevens beschikbaar:
  • Naam
  • Email adres
 • Voor facturering en boekhouding kunnen de betrokkenen nog de volgende gegevens beschikbaar stellen:
  • Bedrijfsnaam
  • Voornaam en Achternaam
  • a.v. gegevens
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats
  • Land
  • Emailadres facturen
  • Emailadres offertes
  • KvK-nummer
  • Btw-nummer
  • Telefoonnummer
  • Klantnummer
  • Rekeningnummer
 • Voor het toesturen van informatie of offertes over de services van VRcafe kunnen betrokkenen de volgende persoonsgegevens beschikbaar stellen, wanneer ze per email of telefoon contact opnemen met VRcafe:
  • Naam
  • Email en/of telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats
  • Land
  • KvK-nummer
  • Btw-nummer

2.2 Categorieën van personen van wie gegevens verwerkt worden Gebruikers van de services van VRcafe, of potentiele gebruikers die zelf contact opnemen met VRcafe via email of telefoon.

3. Recht van inzage, correctie en verzet van Betrokkene

De verantvoorderlijke zal op eerste verzoek van de betrokkene binnen een redelijke termijn, indien mogelijk binnen vijf werkdagen, nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot:

 • het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie die betrokkene nodig mocht hebben;
 • het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van Persoonsgegevens.
 • het overdragen van de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

4. Beveiligingsmaatregelen

4. Beveiligins maatregelen

De verantwoorderlijke en de verwerker nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de (verwerking van) Persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5. Vernietiging

5.1 Persoongegevens verwijderen

De verantwoordelijke is verplicht alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van betrokkene volledig en onherroepelijk te verwijderen, tenzij opslag van de Persoonsgegevens door de verantwoordelijke wettelijk verplicht is. In dit geval zal de verantwoordelijke de betrokkene zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van een dergelijke wettelijke verplichting en de implicaties voor de bewaartermijn die hieruit voortvloeien.

5.2 Afwijking

De verantwoordelijke kan afwijken van het voorgaande artikel bepaalde, voor zover ten aanzien van Persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de betrokkene nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

Check onze socials!

Heb je meer vragen over onze privacybeleid?

Neem gerust contact met ons op!